תנאי רישיון


 

תנאי רשיון השימוש בתוכנה עו"ש להלן - התוכנה

בין: אלון שירותי מיחשוב לבין: הלקוח ששמו נרשם על התוכנה להלן - הלקוח

הואיל ואלון שירותי מיחשוב הנה בעלת זכויות ההפצה ושווק הבלעדיים של התוכנה.
והואיל ואלון שירותי מיחשוב מעונינת לתת הרשאה לשימוש בתוכנה ללקוח.
והואיל והלקוח מעוניין לקבל זכות השימוש בתוכנה לצרכיו בלבד.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
 המבוא לתנאי הרשיון וההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
השימוש בתוכנה
הבעלות על התוכנה תישאר של אלון. הלקוח יקבל זכות שימוש
לתקופת ניסיון של 30 יום או 30 הפעלות של התוכנה ללא תשלום
בתוך 30 יום או 30 הפעלות יוכל הלקוח לרכוש רשיון קבוע
כיוון שהלקוח רוכש את התוכנה לאחר תקופת נסיון מספקת
הלקוח אינו רשאי לבטל את הרכישה או את התשלום
התשלום אינו תלוי במידת השימוש בתוכנה
הלקוח ישא בכל ההוצאות שיגרמו במקרה של החזרת שיק או ביטול חיוב בכרטיס אשראי


התחייבויות אלון שירותי מיחשוב
לתת ללקוח במשך 30 יום ממועד קבלת הרשיון המלא תמיכה בשימוש והפעלת התוכנה
בטלפון או בדואר אלקטרוני
בימים א-ה בשעות בין 9:30 ל 17:00 למעט ימי חג ומועד ותקופות פגרה
לתקן שגיאות ו/או תקלות בתוכנה במידת האפשר ובזמן סביר
בכפוף לכך שההודעה על שגיאה ו/או תקלה בתוכנה ו/או ליקוי תובא לידיעת אלון
מתן התמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של סביבת חלונות של הלקוח ומי מעובדיו או הקשורים אליו

התחיבות הלקוח

לשלם עבור תמיכה לאחר 30 יום מקבלת הרשיון אם ברצונו לקבל תמיכה

בכל מקרה אלון שירותי מיחשוב לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בתוכנה
וגרמו לשינויים בתפקוד התוכנה כפי שנמסרה ע"י אלון שירותי מיחשוב
ואשר שונתה בעקבות שינויים שערך הלקוח

גיבויים
אחריות ביצוע הגיבוי ובדיקת תקינותו של הגיבוי הינה על הלקוח.
מובהר בזאת כי על פי הוראות החוק מחשב המפיק תיעוד פנים 
מחוייב בחיבור למכשיר אל-פסק.
 זכויות יוצרים
 הלקוח מתחייב כי לא ישווק ו/או ימכור את התוכנה ו/או כל חלק 
ממנה ו/או אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק ממנה לצד שלישי 
ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת אלון שירותי מיחשוב וכן לא 
לגרום במחדל לשיווק ו/או מכירה כאמור. הלקוח מצהיר בזאת כי 
הוא מבין את גודל הנזק העלול להגרם לאלון שירותי מיחשוב 
מפעולות אלו וכי ישא באחריות כלפי אלון שירותי מיחשוב בגין 
הפרת סעיף זה על ידו או על ידי מי מעובדיו או צד ג כלשהו כאילו 
נעשתה ההפרה על ידו.

 הלקוח מצהיר כי התוכנה, המידע הסודות המסחריים 
והמקצועיים הינם קניינה של החברה.

אחריות

אלון שירותי מיחשוב אינה רואה עצמה אחראית בגין שימוש בתוכנה בכל צורה שהיא
לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים
תוצאתיים שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, או תשלום בגין
הפסדים אובדן רווחים, בין אם נבעו מרשיון זה או מדרך ביצועו, ו/או
כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש בתוכנה או
בנתונים שהופקו ממנה
התוכנה משווקת ללקוח על פי רשיון זה כמות שהיא
בכפוף למותנה במפורש ברשיון זה, מסופקת התוכנה ללקוח ללא
אחריות כלשהי, מפורשת או מכללא כי הפונקציות הכלולות בתוכנה
תענינה לצרכי הלקוח או שפעולות התוכנה תימשך ללא הפסקה או
שהתוכנה תהא ללא שגיאות
אלון שירותי מיחשוב אינה אחראית לתוצאות השימוש בתוכנה
לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות הלקוח
והלקוח מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון

 שיפוי

את/ה מסכים/מה לשפות את אלון שירותי מיחשוב
ולהגן עליו מפני כל תביעה או דרישה מצד כל גורם חיצוני
כולל שכר טרחת עורכי דין בסכום סביר, שינבעו מהפרתך את תנאי שימוש אלה

  [מסכים לתנאי הרשיון] 

סימון חלונית אישור ולחיצה על כפתור המשך התקנה 
מהווה הסכמת הלקוח לתנאי רשיון זה
תוכנת ניהול פיננסי

 

קידום אתרים באינטרנט

הוראות התקנה בוידאו

תמונות מסך הסברים ויתרונות

אלון שרותי מחשוב